Stehags intresse- & försköningsförening

Kallelse: Årsmöte 30 mars kl. 19:00

Stehags Intresse- och Försköningsföreningens årsmöte 

Tid: måndagen den 30 mars 2020 klockan 19:00

Plats: Stehags församlingshem

 

Under årsmötet blir det föreningskavalkad, där föreningar från Stehag berättar om sin verksamhet. Annika Söderman, Kommunekolog i Eslöv kommer också närvara och hålla en kort presentation.

Dagordning Årsmötet

 • §1. Årsmötet öppnas
 • §2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • §3. Förslag till dagordning
 • §4. Val av justeringsmän
 • §5. Fråga om mötes behöriga utlysande (tid och sätt för mötets utlysande)
 • §6. Fråga om godkännande av föregående årsmötesprotokoll
 • §7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 • §8. Föredragning av styrelsens ekonomiska årsredovisning
 • §9. Revisorernas berättelse
 • §10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • §11. Val av kommande verksamhetsårs funktionärer
 • §12. Fastställande av ev medlemsavgift för år 2020
 • §13. Proposition: Ändring av stadgar
 • §14 Övriga frågor
 • §15 Årsmötets avslutande

Styrelsen i Stehags Intresse- och försköningsförening

 

§13. Proposition: Ändring av stadgar

Proposition om ändring av föreningens syfte

För föreningen ska kunna ta tillvara Stehagsbornas intressen i fler frågor än de som kan kopplas till försköning, så föreslår styrelsen att stadgarnas nuvarande paragraf 1 (Föreningens ändamål):

”§ 1. Denna förenings ändamål är att efter bästa förmåga verka för försköningar och därmed i sammanhang stående förbättringar inom Stehag och närmaste omgivning samt att för samma mål söka intressera såväl enskilda personer som allmänna myndigheter, för att Stehag må bliva en för dess invånare samt turister och resande angenäm ort.”

…stryks och ersätts utav:

”§ 1. Föreningen har syftet att bevaka, arbeta med och stödja allmännyttiga, kulturella och naturvårdsorienterade frågor och projekt i Stehag med omnejd.”