Stehags intresse- & försköningsförening

Gyaskogen

För oss som bor här i Stehag är Gyaskogens värde enormt. Och har så varit i långa tider. I ett utdrag ur
Skånes Naturskyddsförenings årsbok från 1939 kan man läsa följande:

”Gyabergsskogen kan man från Stehags järnvägsstation nå på några få minuter. Trots sitt lättillgängliga läge i närheten av Ringsjön och stambanan har den förblivit tämligen oberörd. Ur landskapssynpunkt är det den vackraste skogen i hela det västliga Ringsjöområdet och botaniskt en av de intressantaste och artrikaste bokskogarna i detta område.”

Under 2012 påbörjade Stehags intresse- och försköningsförening ett arbete med att försöka förmå kommunen och skogsägare att bättre skydda skogens värden – både naturvärden och rekreationsvärden. Vi har en arbetsgrupp som arbetar aktivt med frågan just nu – hör gärna av dig till oss om du vill komma med i den du också. Bland annat pågår det ett arbete att ta fram en naturkarta för Stehag som en del av ett byutvecklingsprojekt inom Leader MittSkåne.

Vi har sedan tidigare också en aktiv arbetsgrupp för motionsspåren i Gyaskogen. Läs mer här

Du når oss på: stehagsintresseforening@gmail.com

Läs mer om Gyaskogen

Kommunens förslag 2011 på ett naturreservat i en mindre del av Gyaskogen (beslut inte fattat ännu)

Motionsspår i Gyaskogen

Om Gyaskogen i Skånes Naturskyddsförenings årsbok 1939 (pdf)

Översiktsplanen i Eslövs kommun om Gyaskogen: ”Sammanhängande skogsområde med fornlämningar och ädellövskog med partier av värdefull lundflora. Området har stor betydelse för friluftslivet.” Länk till översiktsplanen från 2001

Skogsstyrelsens kartmaterial om bl.a. Gyaskogen i Skogens Pärlor

Trollmor i Gyaskogen

Sagan om Gya och Thule