Stehags intresse- & försköningsförening

Årsmöte i Stehags Intresse- och Försköningsförening

Stehags Intresse- och Försköningsförening kallar härmed till årsmöte!

 

Kallelse till årsmöte

Tid: Söndagen den 19 mars 2023 klockan 13.30

Plats: utomhus på Stehags AIF, Gyavallen

Pga förhinder blir det inget föredrag med representant från Eslövs Kommun kring landsbygdsutveckling

 

 

DAGORDNING ÅRSMÖTET

§ 1. Årsmötet öppnas och därefter val av mötesordförande och mötessekreterare

§ 2. Godkännande av föredragningslista

§ 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ 4. Fråga om mötets behöriga utlysande (tid och sätt för mötets utlysande)

§ 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6. Föredragning av styrelsens ekonomiska årsredovisning

§ 7. Revisorernas berättelse

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9 Val av kommande verksamhetsårs mötesfunktionärer

§ 10. Fastställande av ev medlemsavgift för år 2023

§ 11. Motioner

§ 12. Övriga frågor

§ 13. Årsmötets avslutande

 

Styrelsen i Stehags Intresse- och Försköningsförening

 

Verksamhetsberätteslse för 2022 Intresseföreningen