Stehags intresse- & försköningsförening

Motionsspår i Gyaskogen

Motionsslingorna i Gyaskogen anlades i slutet av 1960-talet på initiativ av FK Tor, och har under lång tid varit till stor glädje för Stehagsbor och tillresta. Upprustningen på senare år har gjorts på initiativ av Stehags Intresse- och försköningsförening.

Eljusslingan (blå slingan) rustades upp senast år 2008, med visst underhåll 2011, och den röda slingan rustades upp 2011. Eslövs kommun har finansierat upprustningarna, och arbetet utfördes av Liljenbergs Maskinstation i Billinge. Uppmärkning av spåren och avståndsmarkering förnyades under 2011 genom ideella krafter. Stolpar och pilar tillhandahölls av Eslövs kommun och färg och skruv sponsrades av O.O. Byggmaterial i Stehag.

Stehags Intresse- och försköningsförening arbetar nu vidare med kontinuerligt underhåll av slingorna, dels via Eslövs kommun och dels via eget ideellt arbete. Vi arbetar även med att försöka få till stånd en upprustning av den gula slingan, även om detta tyvärr ser ut att dröja. Vidare arbetar vi med upprustning av träningsredskapen.

Motionsslingorna är till för alla och vår förhoppning är att upprustning och bättre underhåll ska leda till fler och trevligare besök i Gyaskogen. Vi ber alla att vara aktsamma om slingorna, märkningen, belysningen, anslagstavlan, o.s.v., så att många kan få glädje av sina besök i Gyaskogen.

Stehags Intresse- och försköningsförening tackar alla som bidragit och bidrar till upprustning och underhåll av slingorna! Vi tackar också markägarna som gett sitt tillstånd till upprustningen.

Vi söker fler ideella krafter som kan hjälpa till med underhåll, t.ex. röjning av sly, bortforsling av löv, med mera. Synpunkter på slingorna är också välkomna.

Kontakta: Åke Jönsson, 0413-54 04 16, ake.barbro@telia.com, och/eller Göran Frank, 0413-54 05 11, goran.frank@telia.com

Om belysningen är trasig, kontakta Eslövs kommun, Miljö- och Samhällsbyggnad: 0413-621 44., miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se

Tänk på!

För allas trevnad bör hundar hållas kopplade i Gyaskogen.
På motionsslingorna råder kopplingstvång enligt Eslövs kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Ridning på slingorna är förbjuden enligt Eslövs kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Om slingorna skadas genom vårdslös ridning kan skadeståndsansvar bli aktuellt.